آموزش به بيمار تركيب برنامه‌ريزي شده از فعاليت‌های آموزشی به منظور كمك به افرادی كه هم اكنون درحال تجربه كردن يك بيماری هستند يا اينكه دارای تجربه قبلی از يك بيماری مي‌باشند، تا

بتوانند به‌ گونه‌ای در رفتار خود تغيير دهند تا منجر به بهبودی آنها گردد و……