اموزش به بیمار

تعاریف آموزش به بیمار

آموزش به بيمار

آموزش به بيمار تركيب برنامه‌ريزي شده ای از فعاليت‌های آموزشی به منظور كمك به افرادی كه هم اكنون درحال تجربه كردن

يك بيماری هستند يا اينكه دارای تجربه قبلی از يك بيماری مي‌باشند، تا بتوانند به‌ گونه‌ای در رفتار خود تغيير دهند تا منجر به بهبودی

آنها گردد .از فعاليت‌های آموزشي به منظور كمك به افرادی كه هم اكنون درحال تجربه كردن يك بيماری هستند يا اينكه دارای تجربه

قبلی از یک بيماری مي‌باشند،

آموزش به بیمار، مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی شده در حیطه یادگیری است که موجب

بهبودی و ارتقاء سلامتی در فرد می شود. هدف اصلی از آموزش به بیمار همچون سایر فرآیندهای

بهداشتی و درمانی و نیز به عنوان یک شاخص درمانی ؛ ارتقاء سطح سلامت در جامعه می باشد.

آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ

و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند.

نتایج مثبت آموزش به بیماران :

  • افزایش کیفیت مراقبت ها .

  • کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی .

  • کمک به بیمار در بدست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر .

  • هرچه آموزش به بیمار بیشتر در مورد بیماری خود بداند بهتر می تواند به مقابله با آن بپردازد .

امیدواریم تونسته باشیم آموزش به بیمار رو بطور کوتاه ومختصربرای شماهمراهان گرامی توضیح داده باشیم

چنانچه درآموزش به بیمار نکته خاصی بودخوشحال میشیم درنظرات مارو یاری بفرمایید.