لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

گاستروستومی لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی :

تغذیه بیماران زمانی که بیماران مختلف قادر به تغذیه کافی و کامل از طریق دهان نباشند از ابزاری خاص جهت استفاده از مواد غذایی مورد نیاز

نیاز می‌شود که یکی از استفاده از این ابزار تغذیه گاستروستومی باشد. این لوله از طریق دیواره شکم و به یک شیوه

غیرجراحی مستقیماً در داخل معده قرار می‌گیرد.لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی

در بیماران بیهوش گاستروستومی بر تغذیه ی بینی-معده ای برتری دارد به دودلیل :

2- امکان آسپیراسیون و پس زدن غذا کاهش می یابد.

تغذیه تغذیه ای ژژنوستومی درمواردی که بیمارتوانایی تغذیه از راه دهان راندارد به قسمت میانی روده

باریک می رود و بیمار از این طریق غذا و دارو دریافت می کند.

برای بهتر دیدن عکس ژژنوستومی روی آنهاکلیک کنید

لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی
لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی

اقدامات پرستاری قبل از گاستروستومی :

  • ۱هفته قبل از موعد گذاشتن لوله ژژنوستومی گاستروستومی از مصرف آسپرین و داروهای حاوی آسپرین خودداری کنید.
  • از ۸ ساعت قبل از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.
  • در صورت وجود دندان مصنوعی آن را خارج کنید.
برای بهتردیدن عکس ژژنوستومی روی آنهاکلیک کنید
لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی
لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی

گاستروستومی و عکس ژژنوستومی :

گاستروستومی یک روش جراحی برای ایجاد یک سوراخ در معده با هدف رساندن غذا و مایعات  توسط یک لوله و یا برداشتن فشار از

روی معده در صورت وجود انسداد روده می باشد.در بعضی موارد هم برای تغذیه طولانی مدت(بیش از 4 هفته)در بیماران مسن و ناتوان استفاده می شود.

در بیماران بیهوش گاستروستومی بر تغذیه ی بینی-معده ای برتری دارد به دوعلت :

1- اسفنگتر مری-معدهای دست نخورده می ماند.

2- امکان آسپیراسیون و پس زدن غذا کاهش می یابد.

گاستروستومی ممکن است با ایجاد یک برش جراحی روی شکم ایجاد شده و توسط بخیه هایی لوله را به دیواره ی قدامی معده ثابت کنند.

روش دیگر تونلی ایجاد شده که به سطح شکم می آورند و به صورت یک دهانه ی دائمی شکل داده میشود.

ژژنوستومی هم مشابه گاستروستومی است با این تفاوت که قسمت انتهایی آن به ناحیه ای فراتر از پیلور و به داخل ژژنوم امتداد می یابد.

نکته مهم : بیماران مبتلا به رفلاکس شدید معده به مری به دلیل خطر بروز پنومونی ناشی از آسپیراسیون نمی توانند

گاستروستومی شوند.برای این گروه از افراد ژژنوستومی ارجح است.

پمفلت آموزشی لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم

آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی

.

TAGS: پمفلت آموزشی لوله ژژنوستومی عکس ژژنوستومی | تغذیه بیماران | تغذیه ی بینی – معده ای | بیماران بیهوش گاستروستومی | گاستروستومی | سوراخ در معده | مصرف آسپرین | لوله تغذیه ای ژژنوستومی | تغذیه ازراه دهان | اسفنگتر مری-معده ای | شیوه غیر‌جراحی | آموزش به بیمار |