ترومبوز وریدهای عمقی

علل و عوامل ترومبوز وریدهای عمقی:زمانی که خون درون وریدهای عمقی پاها، آهسته تر از زمان معمول حرکت می کند یا زمانی که فاکتورهایی وجوددارند…

داروهای قلبی

داروهای قلبی-آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد

داروهای قلبی درواقع دارو‌های قلبی عروقی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود که برای درمان داروی مشخصی دارد.و باید به پزشک مراجعه و از سلامت قلب خود…

بازتوانی بیمار بعد از سکته قلبی

بازتوانی بیماربعدازسکته قلبی | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

بازتوانی بیماربعدازسکته قلبی یک برنامه بازتوانی موفقیت آمیز از لحظه ورود مدد جو به بخش سی سی يو (CCU) شروع شده و برای ماهها

و حتی سالهابعد از مرخص شدن بیمار بوسیله پرسنل خدمات بهداشتی…