ورزش و سالمندان

ورزش و سالمندان -آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

ورزش و سالمندان :سالمندی دوره‌ای از زندگی است که اکثریت افراد جامعه آنرا تجربه خواهند کرد. باتوجه به رشد روزافزون سالمندی در ایران نیاز به آشنایی جامعه با این دوره و شرایط آن افزایش خواهد یافت.