آموزش به بیمار | بیمارستان قائم(عج)مشهد

پمفلت آموزشی | پیام سلامت | آموزش به مددجو

آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد

.

آموزش به بیمار، مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی شده در حیطه است که باعث بهبود و ارتقاء سلامتی در فرد می شود. هدف اصلی از آموزش به بیمار برای سایر روش های بهداشتی و درمانی و همچنین به عنوان یک شاخص ارتقاء سطح سلامت در جامعه می باشد. آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و وضعیت بیماری ها آموزش های مناسب دریافت کنند.

.

نتایج مثبت آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد :

.
1- افزایش کیفیت مراقبت ها .
2- پرداخت هزینه های مراقبت های بهداشتی .
3- کمک به بیمار در آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر .
4- هرچه آموزش به بیمار بیشتر در مورد بیماری خود بداند بهتر می توان با آن بپردازد.

.

آموزش به بیمار :

.

تحقیقات نشان داده اند که بیماران بسیار مشتاق دریافت اطلاعاتی در مورد وضعیت خود هستند . زمانی که کیفیت توسط افراد افزایش می یابد،آگاهی وی از اطلاعات درمانی دریافت می کند و در نتیجه پذیرش روش های درمان می شود و این امر بالتبع اثربخشی بیشتر و نتایج بهتر درمان را به دنبال خواهد داشت. دسته بندی به بالاترین رضایتمندی بیماران و کاهش شکایت ها، از سایر درمان های آموزش سلامت به بیمارخواه بود.

آموزش به بیمار در بر گیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیماران شامل آموزش های درمانی، آموزش های بهداشتی و ارتقای بالینی است که برای کمک به بیمار برای تصمیم گیری در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی از سلامتی می باشد. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و وضعیت بیماری ها آموزش های مناسب دریافت کنند.

.

خودمراقبتی | بیمارستان قائم مشهد :

.
خود مراقبتی مجموعه ای از اعمال است که به صورت اکتسابی،آگاهانه و هدفدار برای خود، فرزندان و خانواده اش انجام می دهند تا از نظر جسمی،روانی واجتماعی سالم بمانند و همچنین در صورت درمان بیماری و بستری. . . . در بیمارستان آموزش های دریافتی در حین بستری و پس از ترخیص از سلامت خود و خانواده اش محافظت می شود.

.
خودمراقبتی باعث ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی، منطقی شدن استفاده از خدمات می شود و همچنین باعث کاهش هزینه های سلامت می شود.

.

آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد فواید و نتایج مثبت در بر دارد :

.
۱- کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی .
۲- افزایش کیفیت مراقبت ها .
۳- کمک به بیمار در دست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر.

.

آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد :

.
آموزش، فرآیندی است متقابل، که در طی آن یادگیری صورت می گیرد و یکی از نیازهای اساسی بشر محسوب میشود. بیماران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند آموزش و دریافت اطلاعات روشن و کافی می باشند. آموزش به بیمار فرآیندی مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط بیمار و پزشک برای کمک به بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری است که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با بیماری اجرا می گردد. آموزش سلامت به بیمار، از نظر تئوری و عملی، به طور عمده در سه دهه اخیر توسعه یافته است. مفهوم آموزش سلامت به بیمار در ابتدا در مورد بیماران بستری در بیمارستان مطرح گردید. مطالعات نشان داده اند که آموزش سلامت به بیمارموجب افزایش رضایتمندی بیمار و کاهش اضطراب و دوره بستری می شود.

.

هدف از آموزش به بیمار:

.

کمک به بهبود کیفیت زندگی، ارتقای سلامت جسمی، ارتقای سلامت روانی، و تقویت اعتماد به نفس وی می باشد. آموزش سلامت به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزش های درمانی، آموزش های بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد. آموزش به بیمار، در جهت تشخیص زودرس بیماری، پیشگیري ، درمان و حفظ سلامتی اهمیت به سزایی دارد. از طرفی ، افراد مبتلا در صورت برخورداری از آموزش هاي لازم، توانایی سازگاری با بیماري خود را کسب می نمایند.

.

در دو محور از هفت محور حاکمیت بالینی روی موضوع آموزش بیمار تمرکز وجود دارد:

.

1- مشارکت بیمار و جامعه

2- آموزش و مهارت آموزی

.

مشاركت بیماران و جامعه در امر سلامت از طریق آموزش بیماران و همراهان منجر به افزايش رضايتمندي وجلب اعتماد بیشتر مددجويان، كاهش اضطراب و هیجانات بیماران ، درك بیشتر نیازهاي فردی ، ارتباط مثبت و بهتر متخصصان و اثرات پایا ومثبت بر سلامتي مي شود. حاکمیت بالینی به عنوان مدل ارتقای کیفیت خدمات بالینی مطرح می باشد و موضوع آموزش به بیمار در محور تعامل با بیمار و جامعه به عنوان یکی از هفت محور حاکمیت بالینی و هم چنین در محور آموزش مورد توجه قرار می گیرد. اجرای برنامه های آموزش سلامت به بیماران ، علی رغم اینکه به ظاهر ساده می باشد ولی کاری بسیار مشکل و نیازمند دقت و صرف انرژی فراوان است.

.

امیدوارم تونسته باشم آموزش به بیمار رو بطور کوتاه و مختصر برای شماهمراهان گرامی توضیح داده باشم

چنانچه درآموزش به بیمار نکته خاصی بودخوشحال میشیم درنظرات مارو یاری بفرمایید.