ارائه کمک های اولیه

ارایه کمک های اولیه | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

همیشه يادگيری کمک‌های اوليه‌ از يک‌ کتاب‌ راهنما يا يک‌ دوره‌ آموزشی، با آنچه‌ در واقعيت‌ اتفاق‌ مي‌افتد کاملاً مشابه‌ نيست‌. اکثر ما در برخورد با موارد حقيقي‌ دچار نگرانيی می شويم‌. با مقابله‌ کردن‌ با اين‌ نوع‌ احساسات‌، بهتر قادر به‌ برخورد با موارد غيرمنتظره‌ خواهيم‌ بود…

شروع حمله آنژین صدری

شروع حمله انژین صدری

شروع حمله آنژین صدری اغلب در شرایطی اتفاق می افتد که عضله قلب میزان بیشتری به خون احتیاج داشته باشد ، به عنوان مثال در زمان فعالیت بدنی یا احساسات قوی.شریان های بسیار تنگ ممکن است در صورت کم بودن…

سندروم بهجت ازچیست

بیماری سندروم بهجت چیست و راه درمان آن

آیامیدانیدعلائم بیماری سندروم بهجت درآموزش به بیمار وراه درمان آن وعوارض جانبی و درمانهای دارويی درسندروم بهجت چیست: مشکلات پوستی وحتی تاثیرمستقیم بر….