کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک ERCP تستی است که از آندوسکوپی برای ارزیابی مجاری که کبد، کیسه صفرا و پانکراس را تخلیه می کند، استفاده می کند. اندوسکوپ از طریق دهان وارد می شود و به آرامی در گلوی شما در مری, معده و دوازدهه حرکت داده می شود تا زمانی که به نقطه ای برسد که در آنجا مجاری از پانکراس (مجرای پانکراسی) و کیسه صفرا (مجرای صفراوی) در دوازده تخلیه می شود.

کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP
کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP

ECRP قدرت درمانی هم دارد. اگر رشد غیر طبیعی دیده شود،  امکام بیوپسی هم وجود دارد. اگر سنگ صفرا در مجرای صفرایی وجود داشته باشد، پزشک می تواند گاهی سنگ را با دستگاه وارد شده از میان اندوسکوپ بردارد. کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP یک مجرای صفرای تنگ شده می تواند با وارد کردن لوله پلاستیک (که stent نام دارد) شبکه سیمی کوچک که از طریق اندوسکوپ باز شود

کاربردهای کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCP رتروگراد اندوسکوپیک :

 • بررسی درد شکمی پایدار یا زردی
 • سنگ صفرا یا بیماری کبد، مجرای صفرا یا پانکراس
 • سنگ های مثانه
 • کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP
 • باز کردن مجرای صفرای تنگ
 • بیوپسی
 • فشار داخل مجرای صفرایی اندازه گیری شود (مانومتری)
کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP
کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCP رتروگراد اندوسکوپیک

ERCP راچطورتشخیص دهیم؟

ERCP راچطوردرمان کنیم؟

آیاآمادگی های قبل ازانجام تست رادارید؟

کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP رتروگراد اندوسکوپیک  تستی است که از آندوسکوپی برای ارزیابی مجاری که کبد، کیسه صفرا و پانکراس را تخلیه می کند، استفاده می کند. اندوسکوپ از طریق دهان وارد می شود و به آرامی در گلوی شما در مری, معده و دوازدهه حرکت داده می شود تا زمانی که به نقطه ای برسد که در آنجا مجاری از پانکراس (مجرای پانکراسی) و کیسه صفرا (مجرای صفراوی) در دوازده تخلیه می شود.

نتایج کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCPرتروگراد اندوسکوپیک :

پزشک شما ممکن است بتواند یافته هایی را بلافاصله بعد از تست با شما در میان بگذارد. اما داروهای استفاده شده برای آرام سازی درکولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP ممکن است حافظه شما را مختل کند. بنابراین پزشک ممکن است به شما بگوید که روز بعد برای نتایج تماس بگیرید.

کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCP طبیعی :

 • ماده کانتراست ساختارهای طبیعی و اندازه طبیعی مجرای صفرایی, مجرای پانکراسی, مجرای کبدی و کیسه صفرا را نشان می دهد
 • کولانژیوپانکرانوگرافی آندوسکوپیک رتروگراد (ٍERCP)
  • مری, معده, دوازده, مجاری صفرایی, مجاری پانکراسی و مجرای کبدی طبیعی به نظر می آید
 • فشار در مجاری صفرایی, مجاری پانکراسی و مجرای کبدی طبیعی است
کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP
کولانژیوپانرانوگرافی یا ERCP

کولانژیوپانرانوگرافی یا ERCP غیرطبیعی :

 • مجرای صفرایی، پانکراسی یا کبدی باریک شده یا مسدود شده است. این حالت ممکن است با سنگ صفرا، زخم ها، التهاب یا سرطان ایجاد شده باشد.
 • التهاب، زخم ها، عفونت ها، شبه کیست ها یا سرطان مری، معده، دوازدهه، کیسه صفرا یا پانکراس وجود دارد.
 • کولانژیوپانکرانوگرافی آندوسکوپیک رتروگراد (ٍERCP)
 • فشار در مجاری صفرایی، پانکراسی یا کبدی طبیعی نیست.