کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک ERCP تستی است که از آندوسکوپی برای ارزیابی مجاری که کبد، کیسه صفرا و پانکراس را تخلیه می کند، استفاده می کند. اندوسکوپ از طریق دهان وارد می شود و به آرامی در گلوی شما در مری, معده و دوازدهه حرکت داده می شود تا زمانی که به نقطه ای برسد که در آنجا مجاری از پانکراس (مجرای پانکراسی) و کیسه صفرا (مجرای صفراوی) در دوازده تخلیه می شود.

کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP
کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP

ECRP قدرت درمانی هم دارد. اگر رشد غیر طبیعی دیده شود،  امکام بیوپسی هم وجود دارد. اگر سنگ صفرا در مجرای صفرایی وجود داشته باشد، پزشک می تواند گاهی سنگ را با دستگاه وارد شده از میان اندوسکوپ بردارد. کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP یک مجرای صفرای تنگ شده می تواند با وارد کردن لوله پلاستیک (که stent نام دارد) شبکه سیمی کوچک که از طریق اندوسکوپ باز شود

کاربردهای کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCP رتروگراد اندوسکوپیک :

کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP
کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCP رتروگراد اندوسکوپیک

ERCP راچطورتشخیص دهیم؟

ERCP راچطوردرمان کنیم؟

آیاآمادگی های قبل ازانجام تست رادارید؟

کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP رتروگراد اندوسکوپیک  تستی است که از آندوسکوپی برای ارزیابی مجاری که کبد، کیسه صفرا و پانکراس را تخلیه می کند، استفاده می کند. اندوسکوپ از طریق دهان وارد می شود و به آرامی در گلوی شما در مری, معده و دوازدهه حرکت داده می شود تا زمانی که به نقطه ای برسد که در آنجا مجاری از پانکراس (مجرای پانکراسی) و کیسه صفرا (مجرای صفراوی) در دوازده تخلیه می شود.

نتایج کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCPرتروگراد اندوسکوپیک :

پزشک شما ممکن است بتواند یافته هایی را بلافاصله بعد از تست با شما در میان بگذارد. اما داروهای استفاده شده برای آرام سازی درکولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP ممکن است حافظه شما را مختل کند. بنابراین پزشک ممکن است به شما بگوید که روز بعد برای نتایج تماس بگیرید.

کلانژیوپانکراتوگرافی یا ERCP طبیعی :

کولانژیوپانکرانوگرافی یا ERCP
کولانژیوپانرانوگرافی یا ERCP

کولانژیوپانرانوگرافی یا ERCP غیرطبیعی :