دیابت چیست؟

بیماری دیابت چیست؟

دیابت چیست؟

بیماری دیابت یک بیماری مزمن است که وقتی پانکراس (لوزالمعده ),انسولین تولید نمی کند یا وقتی که بدن نمی تواند

از انسولین تولید شده استفاده موثر کند اتفاق می افتد‏.‏..

Read more

دیابت چیست؟

بیماری دیابت چیست؟

دیابت چیست؟

بیماری دیابت یک بیماری مزمن است که وقتی پانکراس (لوزالمعده ),انسولین تولید نمی کند یا وقتی که بدن نمی تواند

از انسولین تولید شده استفاده موثر کند اتفاق می افتد‏.‏..

Read more