Tag Archive for: ارایه کمک های اولیه

همیشه يادگيری کمک‌های اوليه‌ از يک‌ کتاب‌ راهنما يا يک‌ دوره‌ آموزشی، با آنچه‌ در واقعيت‌ اتفاق‌ مي‌افتد کاملاً مشابه‌ نيست‌. اکثر ما در برخورد با موارد حقيقي‌ دچار نگرانيی می شويم‌. با مقابله‌ کردن‌ با اين‌ نوع‌ احساسات‌، بهتر قادر به‌ برخورد با موارد غيرمنتظره‌ خواهيم‌ بود…

Read more