بازتوانی بیمار بعد از سکته قلبی

بازتوانی بیماربعدازسکته قلبی | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

بازتوانی بیماربعدازسکته قلبی یک برنامه بازتوانی موفقیت آمیز از لحظه ورود مدد جو به بخش سی سی يو (CCU) شروع شده و برای ماهها

و حتی سالهابعد از مرخص شدن بیمار بوسیله پرسنل خدمات بهداشتی…