Tag Archive for: مراقبت ازمصدوم

همیشه یادگیری کمک‌های اولیه‌ از یک‌ کتاب‌ راهنما یا یک‌ دوره‌ آموزشی، با آنچه‌ در واقعیت‌ اتفاق‌ می‌افتد کاملاً مشابه‌ نیست‌. اکثر ما در برخورد با موارد حقیقی‌ دچار نگرانیی می شویم‌. با مقابله‌ کردن‌ با این‌ نوع‌ احساسات‌، بهتر قادر به‌ برخورد با موارد غیرمنتظره‌ خواهیم‌ بود…

Read more